เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้น า 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายใน ชุมชน กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้น า 3 วัย สู่การพัฒนาองค์กรแห่ง การเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น (กลุ่มวัยท างาน) วันที่ 24 เมษายน 2565 ณ ที่ว่าการอ าเภอเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดขึ้นโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภาพรวมมีผลประเมินต่อโครงการอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6412 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.82) หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายประเด็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ มากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.6875 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.75) ส่วนความพึงพอใจอยู่ในล าดับรองลงมาคือ ความพึงพอใจ ด้านการชี้น าสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6667 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.33) ด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6667 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.17) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6583 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.08) ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6167 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.33) ความพึงพอใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.5944 หรือคิดเป็น ร้อยละ 91.89) ความพึงพอใจด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.5750 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.50) ตามล าดับ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวัยท  างาน)

สถานที่ อ าเภอเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 13–14 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะขยายเวลากิจกรรมการส่งมอบและเผยแพร่ข้อมูลรายตำบล Thailand Community Big Data (TCD) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ มีการเสวนา หัวข้อเรื่อง "ทิศทางข้อมูลกับการพัฒนาท้องถิ่น" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และมีอาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้าหมาย

ตำบลที่เข้าร่วมโครงการ

สถานที่ ห้องประชุมปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2566

รายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สถาบันพัฒนาครูฯ จัดประชุมคัดสรรหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : การพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดยะลา โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานและร่วมคัดสรรหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับเกียรติจาก ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พร้อมด้วย รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน อาจารย์วิทยากรกระบวนการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการคัดสรรหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัย ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนและผู้ที่สนใจ

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียด

กิจกรรมการประกวดกิจกรรมเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เเละกิจกรรมคืนความรู้สู่ชุมชนโดยเครือข่ายเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดีจังหวัดชายเเดนภารใต้ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 29 กรกฎาคม 2566