เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-การรู้สารสนเทศ
-การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
-การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาเป็นนวัตกรรมการศึกษา
-การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

6301  บรรณารักษศาสตร  สารสนเทศศึกษา  สารสนเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-  นวัตกรรมทางการศึกษา
-  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
-  การสร้างนวัตกรรมทางแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศท้องถิ่น