เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

โซฟีร์ หะยียูโซะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นูรีดา จะปะกียา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022

ปีที่นำเสนอ

8, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จังหวัดหรือเมือง

ตรัง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นูรีดา จะปะกียา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) INTERNATIONAL CONFERENCE ON UMMAH (ICU) 2022 4th-5th December 2022 Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

ปีที่นำเสนอ

12, 2022

จัดโดย

Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

จังหวัดหรือเมือง

Kelantan

ประเทศ

Malaysia (MY)

ผู้เขียน

นูรีดา จะปะกียา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2562

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

จัดโดย เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และมหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

บุปผา ไชยแสง , ผู้ร่วมเขียนบทความ นูรีดา จะปะกียา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารอินฟอร์เมชั่น

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดหรือเมือง

ขอนแก่น

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นูรีดา จะปะกียา , ผู้ร่วมเขียนบทความ อุบล ตันสม, จารุณี การี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นูรีดา จะปะกียา , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซูลฟีกอร์ มาโซ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

มหาวิทยาราชภัฏยะลา มหาวิทยาอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคนรินทร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อับดุลรอซะ วรรณอาลี , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซูลฟีกอร์ มาโซ, นูรีดา จะปะกียา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

มหาวิทยาราชภัฏยะลา มหาวิทยาอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคนรินทร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2020

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

ความต้องการสารสนเทศและแนวทางการพัฒนาการบริการสารสนเทศเชิงรุกสู่ชุมชนของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2018

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2017

โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ เรื่อง สุขภาวะผ่านการพัฒนาความสามารถด้านภาษา, ปีที่จัดทำ 2017 PDF

แนวทางการพัฒนาห๎องสมุดปัญญาภิรมย์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2015

แนวโน้มการจัดบริการห้องสมุดในทศวรรษหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2012 PDF

เอกสารประกอบการสอน

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Information for Life Long Learning), ปีที่จัดทำ 2018

การศึกษาผู้ใช้, ปีที่จัดทำ 2019

ตำรา

การรู้สารสนเทศ, ปีที่จัดทำ 2018

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- แบบเริ่มเรียนภาษาไทยป.1-ป.6 (มูลาบาฮาซา), ปีที่จัดทำ 2019 PDF