เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บรรยากาศกิจกรรม “รถไฟสายพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

เมื่อ 09 Oct 2022 08:58 น.

บูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ      การเรียนการสอนและหรือกิจกรรมนักศึกษา

-กิจกรรมประกวดวรรณกรรมสำหรับเด็กในหัวข้อ      “ฉันรักยะลา ฉันรักรถไฟ” ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโครงการวิจัยการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรม :สถานีรถไฟยะลาภายใต้โครงการ“การส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดนด้วยแพลตฟอร์มขยายผลการท่องเที่ยวมูลค่าสูง : ต่อยอดจาก Pattani Heritage City (Creative Economy

-กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “รถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา” ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโครงการวิจัยการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา ภายใต้โครงการ       “การส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดนด้วยแพลตฟอร์มขยายผลการท่องเที่ยวมูลค่าสูง : ต่อยอดจาก Pattani Heritage City (Creative Economy)” ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “รถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งภาพถ่ายและวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลได้มีการนำไปจัดนิทรรศการที่สถานีรถไฟยะลาในกิจกรรม Southern Border Heritage For Art, Handicraft and Recipe โดยขบวนรถพิเศษ“รถไฟสายพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้”ร่วมกับโครงการท่องเที่ยววิถีประสบการณ์สัมผัสจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Experience Tourism in Southern Border) วันที่ 30 กรกฎาคม 2565