เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

กิจกรรมเคารพธงชาติของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 6 และ 17 สิงหาคม 2562

เมื่อ 08 Oct 2020 14:57 น.

กิจกรรมเคารพธงชาติของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษารักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรย์