เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.รูฮัยซา ดือราแม

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางสาวรูฮัยซา ดือราแม

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2019

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ฟิสิกส์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2011

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

ฟิสิกส์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2008

ประวัติการฝึกอบรม

การสอนวิทยาศาสตร์

2023-02-10 - 2023-02-10

-ไม่ระบุ-
การเป็นวิทยากรอบรมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก : ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์

2023-01-16 - 2023-01-20

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ยะลา กิจกรรมอบรมปฏิบัติการครูต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Hands-on activities) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์

2020-07-25 - 2020-07-26

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM ศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมบริบทกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2019-12-24 - 2019-12-25

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา