เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

โรซวรรณา เซพโฆลาม , ผู้ร่วมเขียนบทความ โซฟีลาน มะดาแฮ, รูฮัยซา ดือราแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

ปีที่นำเสนอ

2, 2022

จัดโดย

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

โรซวรรณา เซพโฆลาม , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศศิธร พังสุบรรณ, อาบีดีน ดะแซสาเมาะ, อลภา ทองไชย, ดาริกา จาเอาะ, ปัทมา พิศภักดิ์, ปาวีณา ดุลยเสรี, รูฮัยซา ดือราแม, ฮานีดา เมาะมิง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอน

ปีที่นำเสนอ

6, 2021

จัดโดย

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอน

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

เอกสารประกอบการสอน

ความร้อนและอุณหพลศาสตร์, เทอร์โมไดนามิกส์, ทัศนศาสตร์, แสง, การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง, กระแสไฟฟ้า, ไฟฟ้าสถิต, ปีที่จัดทำ 6, 2021