เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/3

3120206 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

131231001 การเงินธุรกิจ    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 12 ปี
ชื่อวิชา การจัดการการดำเนินงาน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการคุณภาพ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการทางการเงิน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา การจัดการสมัยใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการสมัยใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการเงิน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารโครงการ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 3 (300) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การลงทุนในตราสารทางการเงิน 5 (4-2-9) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ 5 (4-2-9) นก.
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ในธนาคารพาณิชย์และประกันภัย 1 (90) นก.
ชื่อวิชา การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ในสถาบันการเงินอิสลาม 1 (90) นก.
ชื่อวิชา การเขียนแผนธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการความท้าทายของผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง 6 (3-6-9) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการจัดการองค์กรดิจิทัล 6 (3-6-9) นก.
ชื่อวิชา ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษีอากรธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สถิติธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สถิติธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สถิติประยุกต์เชิงธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สถิติเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร 6 (600) นก.
ชื่อวิชา หลักการบริหารธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา หลักการลงทุน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา หลักการลงทุน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา หลักและนโยบายการลงทุน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา หลักและนโยบายการลงทุนเพื่อธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษุรกิจทางการเงินและการธนาคาร 3 (270) นก.
ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3 (3-0-6) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.