เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

โชคดีมีคนดีดีอยู่รอบตัวและรักเรา

ชื่อ - สกุล

นางสาวศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

นิเทศศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 1476

คุณวุฒิ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

นิเทศศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 1463

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1454

ประวัติการฝึกอบรม

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รุ่นที่ 3

2023-09-01 - 2023-09-02

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
การอบรมเชิงปฏิบัติ (การทำผลงานวิชาการตามแผนครั้งที่ 2)

2023-06-10 - 2023-06-11

-ไม่ระบุ-
การพัฒนาการทำผลงานทางวิชาการ

2023-05-01 - 2023-05-03

ศูนย์ส่งเสริมพัฯางานวิชาการ
การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน

2022-12-06 - 2022-12-11

ควอท
การพัฒนาการวิเคราะห์ต้นทุนและการใช้สื่อดิจิทัล

2022-10-10 - 2022-10-12

-ไม่ระบุ-
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะลาท่าสาป

2022-08-29 - 2022-08-30

ธนาคารออมสินภาค 18
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่มืออาชีพ

2022-06-13 - 2022-06-17

คอวท
การพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน

2022-05-30 - 2022-05-31

กองบริการศึกษา
การตัดต่อภาพผ่าน canva

2021-11-08 - 2021-11-16

-
การพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย

2021-04-05 - 2021-04-10

กองบริการการศึกษา
การอบรมมาตรฐานโอมสเตย์หมู่บ้านปิยมิตร 1

2021-01-22 - 2021-01-23

คณะวิทยาการจัดการ
การออกแบบชุดวิชา

2020-09-26 - 2020-09-28

กองบริการการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการตัดต่อคลิปวีดิโอขั้นสูง

1479-02-28 - 1479-03-01

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกองบริการการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการตัดต่อคลิปวีดิโอขั้นพื้นฐาน

1479-01-13 - 1479-01-14

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา