เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

141112012 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

141111003 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

141112010 เทคโนโลยีเฟรมเวิร์ค    มคอ.3 มคอ.5

4111352 ความปลอดภัยข้อมูลและเครือข่าย    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

4111260 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต    มคอ.3 มคอ.5

4111248 ปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

4111470 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย    มคอ.3 มคอ.5

4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1    มคอ.3 มคอ.5

4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล