เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

สืบสานวัฒนธรรมด้วยลายเส้น ประจำปี 2562

เมื่อ 08 Oct 2020 16:04 น.

(5 ก.พ. 63) เวลา 10.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมลานวัฒนธรรม นำสันติสุข และกิจกรรมแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม (การแข่งขันการทำข้าวต้มสอดไส้ใบกะพ้อ) ซึ่งในปีนี้ จัดเป็นมหกรรมลานวัฒนธรรม มีหลักสูตรร่วมกิจกรรมทั้งหมด 46 หลักสูตร

กิจกรรมจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตอาหารและขนมพื้นบ้าน การประดิษฐ์ และนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยเปิดให้นักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม รับประทานอาหารและขนมพื้นบ้านที่หลักสูตรต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้น และยังมีการแข่งขันการทำข้าวต้มสอดไส้ใบกะพ้อโดยมีผู้แข่งขันซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 8 ทีม

กิจกรรมครั้งนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบูรณาการตามศาสตร์แต่ละหลักสูตร บนพื้นฐานของความหลากหลายในวิธีคิด วิธีชีวิต และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน สร้างความภาคภูมใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โดยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมด้วยลายเส้น  ซึ่งจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา