เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.วาริษา วาแม

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางสาววาริษา วาแม

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

พลังงานทดแทน

สถาบัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2018

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

เคมีประยุกต์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2008

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)

สาขา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2005

ประวัติการฝึกอบรม

กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์

2023-02-17 - 2023-02-18

คณะทำงานในโครงการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา

2022-09-23 - 2022-09-23

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา
การจัดการพลังงาน

2022-07-01 - 2022-07-03

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 7

2022-04-24 - 2022-05-01

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและอาหาร

2022-03-16 - 2022-03-20

โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ชสำหรับอาจารยที่ปรึกษาในโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

2022-02-25 - 2022-03-02

กองพัฒนานักศึกษา
อบรม "เจาะลึกหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 64 : แนวทางสำหรับชาวราชภัฏ"

2022-01-28 - 2022-01-28

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอนในหลายรูปแบบที่หลากหลาย

2021-04-05 - 2021-04-10

กองบริการการศึกษา
อบรมปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน

2020-11-09 - 2020-11-11

กองบริการการศึกษา
การกิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course)

2020-08-14 - 2020-08-16

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2020-01-21 - 2020-01-22

สวพ.ชต.
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562

2019-07-31 - 2019-08-02

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

2019-06-20 - 2019-06-22

สวพ.ชต.
ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเทคนิคการร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

2019-05-14 - 2019-05-14

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา