เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

4116330 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม    มคอ.3 มคอ.5

4116105 ปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยาพลังงานชีวมวล    มคอ.3 มคอ.5

4116104 พื้นฐานจุลชีววิทยาทางพลังงานชีวมวล    มคอ.3 มคอ.5

141161002 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับพลังงาน    มคอ.3 มคอ.5

151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น    มคอ.3 มคอ.5

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น    มคอ.3 มคอ.5

4116108 เศรษฐศาสตร์พลังงาน    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

4116216 การปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านพลังงาน    มคอ.3 มคอ.5

4116214 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพลังงานทดแทน    มคอ.3 มคอ.5

4116455 สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน    มคอ.3 มคอ.5

4116217 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน    มคอ.3 มคอ.5

4116213 เทคโนโลยีชีวภาพทางพลังงานทดแทน    มคอ.3 มคอ.5

4101220 เทคโนโลยีพลังงานลมและแสงอาทิตย์    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล