เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ชื่อ - สกุล

นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขา

การจัดการธุรกิจ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2010

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา

การตลาด

สถาบัน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2002

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน

2023-09-15 - 2023-09-16

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ํYRU Research Publication camp 2023

2023-08-03 - 2023-08-04

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
CHAT GPT : ตัวช่วยการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์

2023-07-12 - 2023-07-12

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพิชิตทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

2023-06-12 - 2023-06-13

ฝ่ายบริหาร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการควมรู้ KM หัวข้อ การสร้างและแสวงหาความรู้

2023-02-08 - 2023-02-08

คณะวิทยาการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย

2023-02-02 - 2023-02-03

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรหรือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2023-01-20 - 2023-01-20

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะบา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโจทย์วิจัย

2023-01-12 - 2023-01-13

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ในการการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง

2022-12-28 - 2022-12-28

ฝ่ายบริหาร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้มาตรฐานคุณวุฒิระดับศึกษา

2022-10-05 - 2022-10-05

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรระยะสั้นการผลิตพืชผักอินทรีย์มูลค่าสูงเชิงพาณิชย์

2022-05-23 - 2022-05-23

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
การออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม

2021-09-04 - 2021-09-05

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

2021-08-28 - 2021-08-28

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบชุดวิชา รุ่นที่ 3

2021-08-15 - 2021-08-22

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุนภายนอก โดย ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2021-07-26 - 2021-07-27

คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ

2021-07-08 - 2021-07-08

งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุนภายนอก โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม

2021-07-06 - 2021-07-06

คณะวิทยาการจัดการ
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน จาก สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านคลินิกเทคโนโลยี โดย คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2021-06-10 - 2021-06-10

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 “วิจัยและนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19

2021-05-20 - 2021-05-21

มหาวิทยาลัยทักษิณ
Journal Journey ตีพิมพ์นานาชาติ ยากจริงหรือ?

2020-12-16 - 2020-12-17

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
อบรมปฏิบัติการพัฒนาบทความวิจัยเชิงคุณภาพสู่การตีพิมพ์วารสารนานาชาติ

2020-12-03 - 2020-12-04

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2020-11-26 - 2020-11-27

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
อบรมการถอดบทเรียนองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

2020-11-26 - 2020-11-26

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
การวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง

2020-11-17 - 2020-11-18

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
การเขียนงบประมาณการวิจัย (Budget Plan)

2020-10-27 - 2020-10-27

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่

2020-08-26 - 2020-08-29

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช)
อบรมปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

2020-04-13 - 2020-04-14

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

2020-02-27 - 2020-02-28

ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้

2020-02-18 - 2020-02-18

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
การเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น

2020-01-31 - 2020-01-31

ห้องประชุมลู่หุ้ย ชั้น 6 ศูนย์บรรณศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯงานส่งเสริมการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรม Mind Way

2020-01-15 - 2020-01-15

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

2019-03-27 - 2019-03-30

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 5 แห่ง
หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย รุ่นที่ 2

2019-03-27 - 2019-03-30

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 5 แห่ง
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

2018-08-02 - 2018-08-04

-