เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

อัปสร อีซอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นันทรัตน์ นามบุรี, อุษณีย์ พรหมศรียา, ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

อัปสร อี ซอ, นันท รัตน์ นาม บุรี, อุษณีย์ พรหม ศรี ยา, ย่า ร่อ นะ ศรี อา หมัด, & อ นั น วา โซ๊ะ. (2023). การ พัฒนา ตรา สินค้า ร่วม ผลิตภัณฑ์ กลุ่ม เครือ ข่าย เตย หนาม จักสาน จังหวัด ยะลา. วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ธนบุรี, 17(1), 60-70.

ปีที่นำเสนอ

1, 2023

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพฯ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อัปสร อีซอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นันทรัตน์ นามบุรี, อุษณีย์ พรหมศรียา, ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด, ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

9, 2023

จัดโดย

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่นำเสนอ

6, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่นำเสนอ

6, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

ปีที่นำเสนอ

11, 2021

จัดโดย

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพฯ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ , ผู้ร่วมเขียนบทความ รอมซี แตมาสา, ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

ปีที่นำเสนอ

3, 2021

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 (Social Innovation : นวัตกรรมเพื่อสังคม) ประจำปี 2562

ปีที่นำเสนอ

2, 2019

จัดโดย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 (Social Innovation : นวัตกรรมเพื่อสังคม) ประจำปี 2562

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการประจำปี 2558

ปีที่นำเสนอ

2005

จัดโดย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จังหวัดหรือเมือง

เชียงใหม่

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอธารโต จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 8, 2023

The Development of Co-Branding and Co-Packaging of Pandan Weave Network, Yala Provice., ปีที่จัดทำ 9, 2022

The Product's Identity Development for Pandan Weave Network, Yala Province via Creative Economy Concept, ปีที่จัดทำ 9, 2022

การพัฒนาตราสินค้าร่วมและบรรจุภัณฑ์ร่วมของกลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสาน จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 9, 2022

การพัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสาน จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์, ปีที่จัดทำ 9, 2022

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานด้วยกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพของร้านค้าจังหวัดชายแดนใต้ ในรายวิชา 3134102 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจ, ปีที่จัดทำ 10, 2020

การพัฒนาตลาดกลางแพะเนื้อออแกนิกอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอำเภอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 10, 2020

รูปแบบการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2020

นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสันทนาการเป็นฐานในรายวิชาภาวะผู้และการทำงานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจ, ปีที่จัดทำ 10, 2019

ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนในยุค Thailand 4.0, ปีที่จัดทำ 2018

เอกสารประกอบการสอน

การจัดการร้านค้าคุณภาพ, ปีที่จัดทำ 2019

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- อาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดแผนธุรกิจฮาลาล ระดับชาติรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สปาฮาลาล, ปีที่จัดทำ 2017 PDF

- อาจารย์ที่ปรึกษานำนักศึกษาเข้าแข่งขันการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน งาน มรย.วิชาการ 61 “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” สะตอสตรอง, ปีที่จัดทำ 2018 PDF

- อาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดแผนธุรกิจ “MGT BUSINESS PLAN AWARD 2018” งาน มรย.วิชาการ 61 “รางวัลชนะเลิศ” การประกวดแผนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือพุงกางเนื้อสไลด์, ปีที่จัดทำ 2018 PDF

- อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอาซูรอ ประเภทรสชาติ”, ปีที่จัดทำ 2018 PDF

- อาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดIDEA WOW สร้างสรรค์โฆษณาธนาคารออมสินให้ถูกใจ GEN Z ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำเดือน มีนาคม 2562, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

- อาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดIDEA WOW สร้างสรรค์โฆษณาธนาคารออมสินให้ถูกใจ GEN Z ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โจทย์ นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพโดยคนไทยก้าวไกลสู่สากล, ปีที่จัดทำ 2020 PDF

- อาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดIDEA WOW สร้างสรรค์โฆษณาธนาคารออมสินให้ถูกใจ GEN Z ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โจทย์ กลยุทธ์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเทรด์ใหม่ปรับใช้ยุค New Normal, ปีที่จัดทำ 2020 PDF

- ได้จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2021 PDF

- รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ เรื่อง ละแซออมุก วจก.โชว์ของ Season 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ. 2564, ปีที่จัดทำ 2021 PDF