เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

3134221 การจัดแสดงสินค้าและการสร้างบรรยากาศภายในร้านค้า

131341002 การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงาน    มคอ.3 มคอ.5

3134205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3    มคอ.3 มคอ.5

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์    มคอ.3 มคอ.5

151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์    มคอ.3 มคอ.5

131341004 ภาวะผู้นำ และการบริหารงานบุคคลสำหรับทีมขาย    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

3134104 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2    มคอ.3 มคอ.5

3134216 นวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่    มคอ.3 มคอ.5

3134430 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่    มคอ.3 มคอ.5

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล