เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนด้อยโอกาสกลุ่มชาติพันธ์อูรัก  ลาโว้ย    จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ ภูเก็ต

วันที่ดำเนินการ 2560

รายละเอียด

ได้รับทุน กระทรวงวิทย์เพื่อโอทอป

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์

สถานที่ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 2561

รายละเอียด

ได้รับทุน กระทรวงวิทย์เพื่อโอทอป

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งกะห์ย๊ะห์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 2561

รายละเอียด

เป็นงานบริการวิชาการที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกกลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา 4 ธุรกิจชุมชน ซึ่งได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรสันติภาพวังพญา วิสาหกิจชุมชนบุหงาปืองาเต็ง กลุ่มอาชีพจักสานเตยหนามชุมชนสะเตงนอก และกลุ่มผู้สูงอายุบ้านกำปงนิบง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา  4  ธุรกิจชุมชน  ซึ่งได้แก่  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรสันติภาพวังพญา  วิสาหกิจชุมชนบุหงาปืองาเต็ง  กลุ่มอาชีพจักสานเตยหนามชุมชนสะเตงนอก  และกลุ่มผู้สูงอายุบ้านกำปงนิบง

สถานที่ อำเภอรามัน อำเภอยะหา

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T ระยะที่ 2 ในฐานหัวหน้าโครงการรับผิดชอบตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ช่วงระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2565 จากการสำรวจทรัพยากรของตำบลปะแต จึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลผลิตจากไข่เป็ดของสมาชิกกลุ่มสลามฟาร์ม (ออแกนิค)และชาวบ้าน ด้วยการสร้างอาชีพใหม่ โดยการนำผลผลิตมายกระดับแปรรูปไข่เค็มใบเตยออแกนิค บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงด้วยแผงโซล่าเซลล์ พลังงานสะอาด ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกกลุ่มตำบลปะแต  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

สถานที่ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

โครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ธุรกิจรวมถึงพัฒนาผลงานนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

ประธานและสมาชิก  4  ธุรกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา  รวมจำนวน  30  คน

สถานที่ อำเภอรามัน อำเภอเมือง อำเภอยะหา

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 เรื่อง การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตยออแกนิคเพื่อเพิ่มรายได้ของตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลาวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตยออแกนิคในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ของตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีลักษณะเป็นโครงการบริการวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

ชาวบ้านตำบลปะแต  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

สถานที่ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2566