เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-งานบริการวิชาการ/งานวิจัย  เชิงพื้นที่
-ที่ปรึกษาคลินิคเทคโนโลยี

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

-การจัดการ
-การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
-การตลาด

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเนื้อ
-การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์
-การพัฒนา/ออกแบบ  แบรนด์สินค้า