เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อับดุลเราะห์มาน สาและ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อ - สกุล

นายอับดุลเราะห์มาน สาและ

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขา

บริหารธุรกิจ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2009

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

การบัญชี

สถาบัน

สถาบันราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2002

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลาสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน

2023-09-01 - 2023-09-02

-ไม่ระบุ-
ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการฯ

2023-05-22 - 2023-05-23

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรม OBE

2023-03-04 - 2023-03-06

กองบริการการศึกษา ม.ราชภัฏยะลา
ลงพื้นที่โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 65

2022-08-29 - 2022-08-30

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 65
โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคใต้

2022-08-07 - 2022-08-09

โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคใต้
อบรมการใช้เครื่องมือ Google Application เพื่องานธุรกิจ

2022-06-14 - 2022-06-14

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 65
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการในโครงการพัฒนาและ ถ่ายทอดองค์ความรู้อัตลักษณ์ลวดลายผลิตภัณฑ์กระดูดและช่องทางการจัดจำหน่ายสู่กลุ่มกระจูดศิลปาชีพ บ้านทอนอามาน เรื่อง "รากแก้ววัฒนธรรมสู่การทำธุรกิจกระจุดบ้านทอน"

2022-04-05 - 2022-04-05

-ไม่ระบุ-
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลังสอง ปี 2565

2022-03-05 - 2022-03-05

ธนาคารออมสิน
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลังสอง ปี 2565

2022-02-27 - 2022-02-27

-ไม่ระบุ-
หลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ

2022-01-24 - 2022-01-29

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ปรับปรุงหลักสูตร ภายใต้หัวข้อ "วิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตร"

2021-04-07 - 2021-04-07

คณะวิทยาการจัดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิถีใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2564 ผ่าน Facebook Live และนำเสนอบทความวิจัยฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

2021-03-26 - 2021-03-26

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การออกแบบชุดวิชา

2020-10-27 - 2020-10-29

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมผู้ประเมิน SAR ระดับหลักสูตร

2020-01-08 - 2020-01-09

-ไม่ระบุ-
อบรมหลักสูตร Update ภาษีอากรและบัญชี

2019-07-06 - 2019-07-07

สภาวิชาชีพบัญชี
ฝึกอบรมปรับความคิดครัวเรือนครัวเป้าหมายและการจัดทำบัญชีครัวเรือน

2019-04-24 - 2019-04-24

-ไม่ระบุ-
ฝึกอบรมปรับฐานความคิดครัวเรือนเป้าหมายและการจัดทำบัญชีครัวเรือน

2019-04-23 - 2019-04-23

-ไม่ระบุ-
ฝึกประสบการณ์

2016-12-19 - 2016-12-23

หลักสูตรบัญชี
การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2016-12-08 - 2016-12-10

-ไม่ระบุ-
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร

2016-12-02 - 2016-12-06

-ไม่ระบุ-
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ

2016-06-16 - 2016-06-17

-ไม่ระบุ-