เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

131221003 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ    มคอ.3 มคอ.5

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ

131223017 ระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี    มคอ.3 มคอ.5

3122211 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    มคอ.3 มคอ.5

331223025 แผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่    มคอ.3 มคอ.5

3122317 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

- ปีการศึกษา 2565/2

131222005 การบัญชีขั้นกลาง 1    มคอ.3 มคอ.5

3122424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี    มคอ.3 มคอ.5

3122204 การภาษีอากร 2

131221003 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ    มคอ.3 มคอ.5

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ

3122211 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    มคอ.3 มคอ.5

131222026 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี    มคอ.3 มคอ.5

3122317 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล