เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

ความสามารถพิเศษทางการกีฬาเปตอง
ความชำนาญเชิงวิชาการด้านการบัญชีครัวเรือน  การคำนวณต้นทุนการผลิต  และการใช้งานโปรแกรม  MS-Excel

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

การบัญชี

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การจัดทำแผนธุรกิจ  การใช้โปรแกรมทางการบัญชี  เช่น  RDSMEs,  EXPRESS