เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.อัชมาน อาแด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

like no others, seriously with academics, deeply in the field of science that has graduated. The target has finally benefited YRU students and local peoples who lives around our University.

ดูข้อมูลเพิ่มเติม