เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ , ผู้ร่วมเขียนบทความ โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ, ชฎาภรณ์ สวนแสน, อิสมาแอ ยีมะแซ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564

ปีที่นำเสนอ

2021

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ธีรยุทธ มูเล็ง , ผู้ร่วมเขียนบทความ อุมาพร เชิงเชาว์, สุริยา นาคิน, อิสมาแอ ยีมะแซ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

YALA

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เบตง, ปีที่จัดทำ 2020