เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

3132316 การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจขนาดย่อม    มคอ.3 มคอ.5

3132426 การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์    มคอ.3 มคอ.5

131321002 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล    มคอ.3 มคอ.5

331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

3132209 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ    มคอ.3 มคอ.5

331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล