เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ยามีละห์ โต๊ะแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมมพ์วารสาร

ปีที่นำเสนอ

1, 2021

จัดโดย

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ ปัตตานี

จังหวัดหรือเมือง

Pattani

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยามีละห์ โต๊ะแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

Proceeding of The 3rd National and International Conference on Islamic Education and Education for Development(Nice 3nd 2020). 8-9th April 2020. (pp. 805-822).

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

Master of Teaching Islamic Education, Yala Rajabhat University.

จังหวัดหรือเมือง

Yala Rajabhat University.

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยามีละห์ โต๊ะแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

Proceeding of The 3rd National and International Conference on Islamic Education and Education for Development(Nice 3nd 2020)

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

MAster of Teaching Islamic Education Program, Yala Rajabhat University

จังหวัดหรือเมือง

Yala

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ , ผู้ร่วมเขียนบทความ มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา, อับดุลรอแม สุหลง, ยามีละห์ โต๊ะแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The 3rd National and International Conference on Islamic Education and Education for Development (Nice 3nd 2020). 8-9th April 2020

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

Master of Teaching Islamic Education Program and Faculty of Education, Yala Rajabhat University

จังหวัดหรือเมือง

Yala

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยามีละห์ โต๊ะแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The 2nd National and International Conference on Islamic Education and Education for Development (Nice 2nd 2019). 14-15th Mach 2019.

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

MAster of Teaching Islamic Education Program, Yala Rajabhat University

จังหวัดหรือเมือง

Yala

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยามีละห์ โต๊ะแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

Journal of Islamic Studies. Vol 10 No. 1 January-June 2019. pp 27-38.

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

College of Islamic Studies, Perince of Songkla University

จังหวัดหรือเมือง

Pattani

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อุไรรัตน์ ยามาเร็ง , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซัมซู สาอุ, ยามีละห์ โต๊ะแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The 2nd National and International Conference on Islamic Education and Education for Development (Nice 2nd 2019). 14-15th Mach 2019

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

Master of Teaching Islamic Education Program and Faculty of Education, Yala Rajabhat University

จังหวัดหรือเมือง

Yala

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อุไรรัตน์ ยามาเร็ง , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซัมซู สาอุ, ยามีละห์ โต๊ะแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The 6th National Conference on Active Learning. 26-27th Mach 2018

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

Walailuk University

จังหวัดหรือเมือง

NakhonsriTammarat

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยามีละห์ โต๊ะแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The 4th YRU National and International Conference in Islamic Education and Educational Development. 18-19 May 2017. (pp 1251-1261).

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

MAster of Teaching Islamic Education Program, Yala Rajabhat University

จังหวัดหรือเมือง

Yala

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยามีละห์ โต๊ะแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The 3rd YRU National and International Conference on Islamic Education and Educational Development : Future and Chalenge. 18-19 May 2017

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

Master of Teaching Islamic Education Program, Yala Rajabhat University

จังหวัดหรือเมือง

Yala

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยามีละห์ โต๊ะแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The 5th National and International Academic Conference 2016. 24-26 April.

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

Master of Teaching Islamic Education Program, Yala Rajabhat University

จังหวัดหรือเมือง

Yala

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยามีละห์ โต๊ะแม , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซัมซู สาอุ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The 3rd National Conference on Islamic Studies and Muslim Studies. 19 August 2017

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

College of Islamic Studies, Prince of Songkla University Pattani Campus.

จังหวัดหรือเมือง

Pattani

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยามีละห์ โต๊ะแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The 1st International Conference in Islamic Education. 23–26 January 2013

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

Master of Teaching Islamic Education Program and Faculty of Education, Yala Rajabhat University

จังหวัดหรือเมือง

Yala

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การจัดกิจกรรมรายวิชาอัลฟิกฮสำหรับศูนย์การเรียนอิสลามศึกษาประจำมัสยิด ตำบลยุโป เมือง ยะลา, ปีที่จัดทำ 7, 2021 PDF

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายู โดยใช้เทคนิคอัตตัดรีจญ์ (Al-Tadrij) สำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2020

การพัฒนาแบบเรียนการ์ตูนประวัติศาสตร์เพอื่เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องราว ประวัติศาสตร์จาก อลักุรอานส าหรับเยาวชนสังคมพหุปัญญา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 8, 2020 PDF

The Development of Participatory FITRAH Program for Enhancing Spiritual Health for Sexual Diversity Students in Senior High School Islamic Private Schools, ปีที่จัดทำ 2019

The Educational Concept of Ibn Khaldun : Application Guidelines in Islamic Education Learning Management, ปีที่จัดทำ 2019

Project-Based Learning on Integration of Islamic and General Science Subject for Master Students in Teaching Islamic Education Program, Yala Rajabhat University, ปีที่จัดทำ 2018

Research-based Learning Management on Integration of Islamic and General Science Subject for Master Students in Teaching Islamic Education Program, Yala Rajabhat University, ปีที่จัดทำ 2017

The Solving of Non Simultaneous Completion Course Problem in Islamic and Academic Curriculums in Secondary Level : a Case Study of Islamic Private Schools in Three Southern Border Provinces, ปีที่จัดทำ 2016

เอกสารประกอบการสอน

การบูรณาการศาสตร์ อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป, ปีที่จัดทำ 2019

ประวัติศาสตร์อิสลาม, ปีที่จัดทำ 2019

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับสถานศึกษาเทศบาลท่าสาป 2558, ปีที่จัดทำ 2018 PDF