เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

environmental  education  learning  process  
the  cultural  of  environmental  management  
Environmental  Science

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

the  determine  and  sovle  problem  of  assessment
identofile  of  stakeholder  
PUBLIC  POLICY  FORMULATION  OF  SOVLE  ENVIRONMENTAL  PROBLEM

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

The  presentation  of  Zen
อบรมเจาะลึกสิ่งที่ควรรู้และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
อบรมเจาะลึกหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
อบรมการขอตำแหน่งวิชาการรับใช้สังคม
อบรมการเขียน  Logical  Framework
อบรมควบคุมและประเมินการควบคุมภายใน
อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
อบรมมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อบรมการพัฒนาเทคนิคการสอนที่หลากหลาย