เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

บันทึกการจัดค่ายพัฒนานักศึกษานอกเวลาเรียน English Summer Camp ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่จังหวัดสตูล โดย ดร.ขจิต ฝอยทอง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษา

สถานที่ โรงเรียนบ้านตะโละใส

วันที่ดำเนินการ 4 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

มรย.ผุดกิจกรรม "การศึกษาเพื่อสันติภาพ" ผลิตครูชายแดนใต้หนุนเสริมสันติภาพในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  150  คน

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 21 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียด

การร่วมเสวนาวิชาการ ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมเสวนาร่วมกับคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จาก 5 สถาบัน ในหัวข้อ เส้นทางวิชาชีพครูจะไปทางไหนดี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ หอประชุม มอ.ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ข่าวเพิ่มเติม http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000037510 https://www.matichon.co.th/education/news_531072 ถ่ายทอดสด"เสวนาเส้นทางวิชาชีพครูจะไปทางไหน" https://www.youtube.com/watch?v=ityM-_gDilA l

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาวิชาชีพครูและบุคคลทั่วไป

สถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ดำเนินการ 16 เมษายน 2560