เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

4121215 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน    มคอ.3 มคอ.5

4121327 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามเบื้องต้น 1    มคอ.3 มคอ.5

4121441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา    มคอ.3 มคอ.5

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น    มคอ.3 มคอ.5

151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น    มคอ.3 มคอ.5

4121440 ศิลปะแห่งใบหน้าและเรือนร่าง

4121324 เครื่องสำอางเกี่ยวกับผิวหนัง ผมและเล็บ    มคอ.3 มคอ.5

4121439 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามเบื้องต้น 3    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

4121110 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม    มคอ.3 มคอ.5

4121328 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม    มคอ.3 มคอ.5

4121331 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำหรับเครื่องสำอาง    มคอ.3 มคอ.5

4121220 วัตถุดิบและการตั้งตำรับเครื่องสำอาง    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล