เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

ผลึกศาสตร์  การดูดซับสีย้อม  วิทยาศาตร์เครื่องสำอาง

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

เคมีเชิงฟิสิกส์  เคมี

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

ด้านสังเคราะห์สารต่างๆ  ด้านการดูดซับสีย้อม