เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการวัดและประเมินผล

สถานที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ดำเนินการ 2561

รายละเอียด

สำหรับครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2561-2562

รายละเอียด

สำหรับครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2561-2562

รายละเอียด

จัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาชายแดนใต้ ณ โรงแรม Southern View Hotel จังหวัดปัตตานี

กลุ่มเป้าหมาย

ครูในโครงการส่งเสริมศักยภาพครูชายแดนใต้

สถานที่ โรงแรม Southern View Hotel จังหวัดปัตตานี

วันที่ดำเนินการ 22 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์

สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

สำหรับครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รุ่นที่ 1 วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 13-15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

สำหรับครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 22-23 กุมภาพันธฺ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 18-19 มกราคม 2563

รายละเอียด

โดย สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 4-12 พฤษภาคม 2563