เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-ไม่ระบุ-

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

650121  -  การสอนคณิตศาสตร์  (Teaching  Mathematics)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-  การใช้  Handheld  (Ti-84  plus  Graphic  Calculator)  ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
-  The  Geometer’s  Sketch  Pad  เพื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  (ระดับมัธยมศึกษา)
-  The  Geometer’s  Sketch  Pad  เพื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  (ระดับอุดมศึกษา)
-  หลักสูตรการอบรมผ่านเว็บ  Web  –  based  Training  สำหรับการใช้  Handheld  (Ti-84  plus  Graphic  Calculator)  เพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
-  GSP  5  เพื่อการจัดการเรียนเรียนการสอนคณิตศาสตร์
-  ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์
-  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการแปลผล
-  การสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง
-  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง  STEAM  ศึกษา  (หลักสูตรแม่ไก่)
-  Regional  Workshop  Project  “Teaching  to  Transform  21st  Century  Skill  and  Design  Thinking  in  STEM  Context”  Workshop
-  Creating  Digital  Pathway  for  Teaching  &  Learning
-  STEAM  &  Introduction  to  Coding
-  เทคนิคการสอนในศตวรรษที่  21  ด้วย  Digital  Classroom
-  Learning  with  IPAD  และ  การเขียน  Application  ด้วย  X-Code