เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อมลิวรรณ รักษ์วงศ์ เป็นคนจริงจังเวลาทำงาน

ชื่อ - สกุล

นางสาวมลิวรรณ รักษ์วงศ์

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ประวัติศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 1458

คุณวุฒิ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ประวัติศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 1458

คุณวุฒิ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

อักษรศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2001

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

ประวัติศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1992

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1992

ประวัติการฝึกอบรม

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำผลงานวิชาการ (งานบริหารทั่วไป) เรื่องเทคนิคการเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายสังคม

2023-07-07 - 2023-07-07

-ไม่ระบุ-
กิจกรรมพัฒนาทักษะการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยและบริการวิชาการภายใต้หัวข้ออบรมยใต้หัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ Journal Jouney เขียนอยา่งไรให้ไป Scopus

2023-03-19 - 2023-03-21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมพัฒนาอาจารย์สายพันธืใหม่ให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลังสถานการณ์โควิด

2023-03-14 - 2023-03-14

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการบริการวิชาการกิจกรรมบริการวิชาการเรื่องนวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษา

2023-02-04 - 2023-02-05

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการอย่างไรให้ผ่านฉลุย

2022-12-28 - 2022-12-28

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2022-07-02 - 2022-07-03

-ไม่ระบุ-
หนังสือเชิญเป็นวิทยากรจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

2022-05-10 - 2022-05-10

-ไม่ระบุ-
กิจกรรมถอดบทเรียนจากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

2022-04-28 - 2022-04-28

-ไม่ระบุ-
กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตรด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting

2022-04-18 - 2022-04-20

-ไม่ระบุ-
อบรมปฏิบัติการ กานนำเสนอผลงานวิชาการตรวจสอบและปรับปรุงผลงานวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญตามศาสตร์

2021-09-06 - 2021-09-08

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมออกแบบชุดวิชา (รุ่นที่ 3)

2021-08-15 - 2021-08-22

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่องการออกแบบชุดวิชา (รุ่นที่ 3)

2021-08-15 - 2021-08-22

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมที่ 1 ส่่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

2021-08-04 - 2021-08-04

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดกระบี่

2021-04-05 - 2021-04-08

-ไม่ระบุ-
อบรมปฏิบัติการการครูของครู โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

2020-01-13 - 2020-01-15

-ไม่ระบุ-
ุการอบรมพัฒนาครู(รุ่นที่ 3 /ครั้งที่ 1)เรื่องครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

2017-07-24 - 2017-07-26

-ไม่ระบุ-
-

2016-11-11 - 2016-11-15

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการสังคมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2016-06-01 - 2016-06-03

-ไม่ระบุ-
โครงการเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อชุมชนท่าแพ

2016-06-01 - 2016-06-03

-ไม่ระบุ-
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการอย่างไรให้ผ่านฉลุยฉลุย

1479-12-28 - 1479-12-28

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตรด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting

1479-04-18 - 1479-04-20

-ไม่ระบุ-
กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตรด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting

1479-04-18 - 1479-04-20

-ไม่ระบุ-
หลักสูตรทักษะการเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์และการออกเแบบหลักสูตร

1478-04-05 - 1478-04-08

-ไม่ระบุ-