เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อการปรับตัวของการใช้บริการแท๊กซี่เบนซ์เส้นทางยะลา-เบตง, ปีที่จัดทำ 8, 2022 PDF

แลหมอกหยอกตะวัน:ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวลาหมอกควนนกเต้นอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง, ปีที่จัดทำ 7, 2022 PDF

ศึกษาภูมิประวัติผ้าท้องถิ่นเมืองนรา, ปีที่จัดทำ 2021 PDF

ปัจจัยการย้ายถิ่นไปทำงานในประเทศมาเลเซียและความสัมพันธ์กับเครือญาติของแรรงงานไทย กรณีศึกษา: จังหวัดยะลา ประเทศไทย, ปีที่จัดทำ 2018

ศึกษาผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ เรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนสตรียะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2018

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่องศาสนาพุทธโดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือรูปแบบ IG (Group Investigation) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนสตรียะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2018

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยาแห่งชาติน้ำตกทรายขาวและอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยงในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส, ปีที่จัดทำ 2017

ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้นตอน (5 E) สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่องการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2016

ศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานียะลาและนราธิวาส), ปีที่จัดทำ 2016

ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2013

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ปีที่จัดทำ 2015

สังคมภิวัตน์, ปีที่จัดทำ 2016

ตำรา

ประวัติศาสตร์เอเชียใต้, ปีที่จัดทำ 2015