เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ ซึ่งดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมติงเซียง โดยร่วมมือระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสถาบันพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งผลให้ บุคลกรทางการศึกษามีทัศนะคติและกระบวนการคิดที่ถูกต้องในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2) ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 3) ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเทคนิคการสอนและสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้จากการทำแบบทดสอบเพิ่มมากขึ้นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.75 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.39 ค่า S.D. เท่ากับ 0.52 คิดเป็นร้อยละ 87.28 ส่งผลให้การจัดโครงการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดทุกประการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการคือครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ไม่ได้มีคุณวุฒิทางด้านสังคมศึกษา  จำนวน  100  คน

สถานที่ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

จากการดําเนินงานตามโครงการบริการวิชาการสํานึกรักษ์นครยะลา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ผลจากการจัดโครงการในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กําหนดไว้ จากการทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ทองถิ่นเมืองยะลา ประวัติบุคคลสําคัญของเมืองยะลา และผังเมืองยะลา สงผลให้โครงการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กําหนดไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อโครงการบริการวิชาการสํานึกรักษ์นครยะลา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.61 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.68 ส่งผลให้การดําเนินโครงการบริการวิชาการสํานึกรักษ์นครยะลา ประสบความสําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการคือเยาวชนในเขตเทศบาลนครยะลา  จํานวน  80  คน

สถานที่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 7 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

จากการดําเนินงานตามโครงการบริการวิชาการสํานึกรักษ์นครยะลา ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ผลจากการจัดโครงการในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ที่กําหนดไว้ จากการทําแบบทดสอบของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร้ท้องถิ่นเมืองยะลา ประวัติบุคคลสําคัญของเมืองยะลา และผังเมืองยะลาทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ พบว่าจากการทําแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42.33 หลังจากเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยอยูที่ 21.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.33 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 30 ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมในแต่ละด้านของโครงการสํานึกรักษ์นครยะลาอยู่ในระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.35 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.49 ส่งผลให้การดําเนินโครงการบริการวิชาการสํานึกรักษ์นครยะลา ประสบความสําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการคือเยาวชนในเขตเทศบาลนครยะลา  จํานวน  50  คน

สถานที่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 8-9 มีนาคม 2561

รายละเอียด

จากการดําเนินงานตามโครงการบริการวิชาการสํานึกรักษ์นครยะลา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ผลจากการจัดโครงการในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 51 คน มากกว่าเป้าหมายที่กําหนด ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองยะลา พระราชกรณียกิจที่สําคัญ ของพระราชวงศ์ ประวัติบุคคลสําคัญของเมืองยะลา สิ่งก่อสร้างคู่เมืองยะลาและผังเมืองยะลา โดยมีความรู้หลังเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 81.70 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.98 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ค่า S.D. เท่ากับ 0.56 ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดผลผลิต อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนําความรู้จากการเข้าร่วมโครงการสํานึกรักษ์ยะลาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านการ เรียนและถ่ายทอดความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองยะลา พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระราชวงศ์ประวัติบุคคลสําคัญของเมืองยะลา สิ่งก่อสร้างคู่เมืองยะลา หรือผังเมืองยะลาให้แก่บุคคลอื่นได้จํานวน 48 คน มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ดีขึ้นกว่าเดิมคิดเป็นร้อยละ 94.12 บรรลุตามตัวชี้วัดผลลัพธ์กําหนด และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมโครงการในครั้งนี้ให้แก่ผู้อื่นได้จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 ส่งผลให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จลุล่วงด้วยดี

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4/8  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  จํานวน  51  คน

สถานที่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมนวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา สามารถสรุปผลการ ดำเนินงาน ดังนี้ 1 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 1.1 เชิงปริมาณ โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมนวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษา โดยกำหนด กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โ รงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 343 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1.2. เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ได้รับความรู้และเกิดทักษะ การเรียนรู้จากการใช้สื่อ และนวัตกรรมในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเกิด ทัศนคติที่ดี และสนใจที่จะเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.3 การวัดความสำเร็จของโครงการ 1.3.1 ผลผลิตของโครงการ นักเรียนโรง เรียนราชป ระชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา จำนวน 343 ค น มีทักษะการเรียนรู้โดยใช้สื่อและนวัตกรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 1.3.2 ผลลัพธ์ของโครงการ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจต่อภาพรวม ในแต่ละด้านของโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมนวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 หรือระดับมากขึ้นไป จากผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ต่อการจัดโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.60 มีค่าเฉลี่ย ( ̅x) เท่ากับ 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67 2. การอภิปรายผล จากการดำเนินงานตามโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมนวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ ผลจากการจัดโครงการในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 343 คน มีความพึงพอใจต่อภาพรวมในแต่ละด้านของโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมนวัตกรรมสื่อ การสอนสังคมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.60 มีค่าเฉลี่ย ( ̅x) เท่ากับ 4.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67 ส่งผลให้การดำเนินโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมนวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษา ประสบความสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 3 ข้อเสนอแนะ 1 ข้อเสนอแนะการจัดโครงการในครั้งนี้ 1.1 สื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจ สร้างสรรค์ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 1. 2 พี่ ๆ ให้ความรู้แก่น้อง ๆ และดูแลน้อง ๆ เป็นอย ่างดี 1. 3 อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ 2 ข้อเสนอแนะการจัดโครงการในครั้งต่อไป 2.1 ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่านี้ 2.2 ควรเพิ่มของรางวัลให้มีจ านวนมากยิ่งขึ้น 2. 3 ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๔๑  จังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการจำนวน  300  คน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี่ที่  1-มัธยมศึกษาปีที่  6

สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑

วันที่ดำเนินการ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

โครงการบริการวิขาการกิจกรรมที่ 8 บริการวิชาการเรื่องนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา หัวข้อ บริการวิชาการนวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษา จัดขึ้นเมื่อววันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้จากการใช้สื่อ และนวัตกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2. เพื่อใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี และสนใจที่จะเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

-  เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  41  จังหวัดยะลา  เข้าร่วมโครงการจำนวน  119  คน  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  -  3
-  เชิงคุณภาพ  
-  นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  41  จังหวัดยะลา  ได้รับความรู้และเกิดทักษะการเรียนรู้จากการใช้สื่อ  และนวัตกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
-  นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  41  จังหวัดยะลา  เกิดทัศนคติที่ดี  และสนใจ
ที่จะเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑

วันที่ดำเนินการ 10 มีนาคม 2565

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ใน พื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 3. พัฒนากำ ลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำ เป็นต่อการทำ งานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจ BCG 4. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุม ในทุกพื้นที่ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
จำนวนพื้นที่ให้การบริการวิชาการ  24  ตำบล  จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา  24  กลุ่ม  จำนวนผลิตภัณฑ์  ที่ได้รับการพัฒนาสินค้าและหรือบริการอย่างน้อย  4  ผลิตภัณฑ์  จำนวนกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน  BCG  24  กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีผลิตภัณฑ์  ที่มีความหลากหลายและได้รับการพัฒนาช่องทางการขายสินค้า  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน  BCG  ในพื้นที่  ด้วยองค์ความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นมาสร้างรายได้และเป็นอาชีพทางเลือก

สถานที่ 24 ตำบล

วันที่ดำเนินการ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2565

รายละเอียด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมที 5 บริการวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้จากการใช้สื่อนวัตกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-มัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  150  คน

สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566