เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-ความสามารถทางกีฬา
1.ว่ายน้ำ
2.แอโรบิก
-ความสามารถเชิงวิชาการ
1.เขียนงานด้านประวัติศาสตร์
2.เขียนวิจัยด้านประวัติศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ประวัติศาสตร์ไทย  ประวัติศาสตร์เอเชียใต้  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก