เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

2130314 ท้องถิ่นศึกษา    มคอ.3 มคอ.5

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    มคอ.3 มคอ.5

2103103 ประวัติศาสตร์ไทย    มคอ.3 มคอ.5

2133325 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

2103210 อารยธรรมโลก    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

2130102 การเมืองการปกครองไทย    มคอ.3 มคอ.5

2130420 ความเป็นสกลทรรศน์    มคอ.3 มคอ.5

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    มคอ.3 มคอ.5

2103104 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    มคอ.3 มคอ.5

2133325 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล