เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.มนัส สุทธิการ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

life sleep and play but hope and dreem just like the Ocean, it never rest.

ชื่อ - สกุล

นายมนัส สุทธิการ

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขา

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สถาบัน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ปีที่สำเร็จ

สิงหาคม 2022

คุณวุฒิ

MASTER OF COMMERCE

สาขา

finance and accounting

สถาบัน

Aligarh Muslim university

ปีที่สำเร็จ

สิงหาคม 2008

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา

การจัดการทั่วไป

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2004

ประวัติการฝึกอบรม

การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์และกราฟิก ด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนอนาคต

2023-07-01 - 2023-07-01

-ไม่ระบุ-
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติ (เข้าค่ายโค้ชชิ่ง) การทำผลงานวิชาการตามแผน

2023-05-01 - 2023-05-03

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายและการปฐมนิเทศเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาฯซีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา2566

2023-03-15 - 2023-03-16

ศอ.บต.
-

2022-08-29 - 2022-08-30

-ไม่ระบุ-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ"

2022-08-22 - 2022-08-26

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)
เข้าใจกติการ ตำราเจ๋ง งานวิจัยเลิศ

2022-03-29 - 2022-03-29

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Balance วิจัยและบริการวิชาการอย่างไรให้ Happy & Quality

1711-12-08 - 2021-12-09

ฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนให้ตรงเป้า

2021-11-22 - 2021-11-22

สวพ.ชต.
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

2021-11-08 - 2021-11-16

U2T
โครงการอบรมการเขียน logical framework

2021-11-03 - 2021-11-03

สวพ.ชต.
อบรมปฏิบัติการการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

2021-09-01 - 2021-09-01

คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรม "่การจัดการความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นและการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย"

2021-08-03 - 2021-08-06

คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ "เขียนข้อเสนอโ่ครงการอย่างไรให้ได้ทุนภายนอก"

2021-07-26 - 2021-07-27

คณะวิทยาการจัดการ
Strategic Planning and Problem - Solving Tools

2021-04-06 - 2021-04-10

Training Center Co.,Ltd.
การวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง

2020-11-17 - 2020-11-18

คณะวิทยาการจัดการ
อบรมปฏิบัติการเรื่องแนวทางการยกระดับระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร

2020-09-08 - 2020-09-08

คณะวิทยาการจัดการ
จัดอบรมปฏิบัติการ"เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน"

2020-07-16 - 2020-07-17

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา