เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน /กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP / กลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ / กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน /กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 2. พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้า 3. เพื่อสร้างการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน และ ธนาคารออมสิน ตลอดจนการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานต่อยอดองค์ความรู้ปัญญาท้องถิ่น ที่จะเป็นแนวทางในการก่อเกิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน อันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มกาแป๊ะซาลัง

สถานที่ ตำบลเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ ระยะเวลา 1 ปี

รายละเอียด

เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กนักศึกษาดำเนินการด้านการต่อทะเบียนและออกพรบ.จริง โดยให้นักศึกษาดำเนินการตั้งแต่ ออกพรบ. และนำรถไปตรวจสภาพ และสิ้นสุดที่สามารถออกทะเบียนรถ ได้รับความรู้ตั้งแต่ตนจนจบ รวมถึงสร้างจิตอาสาโดยการมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับเด็กกำพร้า

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลากรมหาวิทยาลัย  และกลุ่มลูกค้าทั่วไป

สถานที่ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ดำเนินการ ตลอดเทอร์มการศึกษาปี 2563

รายละเอียด

ฟื้นฟูลาย"จัสตาโม" ซึ่งเป็นลวดลายการจักสานเสื่อแบบโบราณประยุกต์ตัดทอนโดยใช้เส้นเตยหนามที่เล็กลง จากขนาด 10 มม. เป็นขนาดเล็ก 5 และ 7 มม. ออกแบบพัฒนาเป็นกระเป๋าจักสานเตยหนามที่แบบสวย ร่วมสมัย และมีอัตลักษณ์เฉพา

กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสันติภาพวังพญา

สถานที่ 38 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล และสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานในพื้นที่ และภ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมาย

อบต.  อบจ.  และผู้ใหญ่บ้าน

สถานที่ โรงแรมญันนะตีร์ และโรงแรมหรรษาเจบี

วันที่ดำเนินการ 10-18 กันยายน 2563

รายละเอียด

ธนาคารออมสินให้โครงการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยทางกลุ่มได้เลือก ม.3 ธารน้ำทิพย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องจักรสานจากเส้นพลาสติก

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มแม่บ้าน  20  คน

สถานที่ หมู่3 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ ปี 2563-2564

รายละเอียด

นักศึกษา ลงบริการวิชาการเพื่อทำการตลาด และสร้าง social media ให้กับชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มกริชรามัน

สถานที่ บ้านบึงน้ำใส อำเภอรามัน

วันที่ดำเนินการ 10/02/2566 - 15/09/2566