เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

มีใบรับรองวิชาชีพทางด้านการประกันวินาศภัย  และการประกันชีวิต  และมีประสบการณ์ตรงในงานด้านประกันวินาศภัย

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

การตลาด  การเงิน  และการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

ธุรกิจเพื่อสังคม    ธุรกิจประกันวินาศภัย