เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

มนัส สุทธิการ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

5, 2023

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อัปสร อีซอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นันทรัตน์ นามบุรี, ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์, จิราพร เกียรตินฤมล, วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์, มนัส สุทธิการ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการ ดีไซน์เอคโค

ปีที่นำเสนอ

1, 2021

จัดโดย

DESIGN CHO

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพมหานคร

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อัปสร อีซอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ปวีณา เจะอารง, สุธิดา เลขาวิจิตร์, ชรีฮาน ยีแว, วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์, มนัส สุทธิการ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

9, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นันทรัตน์ นามบุรี , ผู้ร่วมเขียนบทความ สันติ อารักษ์คุณากร, อัลอามีน มะแต, อาดัม ไกรสุทรังค์, ฮาซียะห์ ดอรอแซ, มนัส สุทธิการ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยิน" มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีที่นำเสนอ

2, 2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นันทรัตน์ นามบุรี, สุธิดา เลขาวิจิตร์, ธีรยุทธ มูเล็ง, ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด, มนัส สุทธิการ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการKSUC

ปีที่นำเสนอ

1, 2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จังหวัดหรือเมือง

กาฬสินธ์ุ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อาดัม ไกรสุทรังค์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อัลอามีน มะแต, ฮาซียะห์ ดอรอแซ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0”

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จังหวัดหรือเมือง

ปัตตานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

มนัส สุทธิการ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน้า 32-46).

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จังหวัดหรือเมือง

ปัตตานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การวิจัยสำรวจภูมิทัศน์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองต้นแบบอำเภอเบตง เพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษา วิจัยและนวัตกรรมการบริการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 8, 2021 PDF

สังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง “บทบาทอุตสาหกรรมการบริการต่อการพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคม” จากงานวิจัยไทยในรอบ 15 ปี (พ.ศ.2548-พ.ศ.2563), ปีที่จัดทำ 8, 2021 PDF

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวภายหลังโควิด-19, ปีที่จัดทำ 2020

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากล, ปีที่จัดทำ 2018

บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพื่อขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ปีที่จัดทำ 2015 PDF

การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาถิ่น (มาลายู): กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, ปีที่จัดทำ 2013 PDF

ผู้นำสูงสุดด้านจิตวิญญาณต่อการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนนาเคียน อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช, ปีที่จัดทำ 2013 PDF

เอกสารประกอบการสอน

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ Franchise Business Management, ปีที่จัดทำ 2020

สถิติธุรกิจ Business Statistics, ปีที่จัดทำ 2020

การจัดการร้านค้าคุณภาพ, ปีที่จัดทำ 6, 2021

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่, ปีที่จัดทำ 6, 2021

หลักการบริหารธุรกิจ, ปีที่จัดทำ 9, 2021