เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/2

131341007 การจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่    มคอ.3 มคอ.5

3134325 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่    มคอ.3 มคอ.5

131341005 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2    มคอ.3 มคอ.5

3134430 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่    มคอ.3 มคอ.5

3134222 พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2566/1

3134409 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7    มคอ.3 มคอ.5

131341003 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1    มคอ.3 มคอ.5

131341001 มาตรฐานการปฏิบัติงานเบื้องต้นสำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล