เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-  นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
-  การจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

650145  -  คอมพิวเตอร์ศึกษา

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา