เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

นาดียะห์ สาหม๊ะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ มูนีเร๊าะ ผดุง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

-

ปีที่นำเสนอ

9, 2023

จัดโดย

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

มูนีเร๊าะ ผดุง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8 และ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1

ปีที่นำเสนอ

2, 2023

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

มูนีเร๊าะ ผดุง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7

ปีที่นำเสนอ

10, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎานี

จังหวัดหรือเมือง

สุราษฎานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

มูนีเร๊าะ ผดุง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7

ปีที่นำเสนอ

10, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎานี

จังหวัดหรือเมือง

สุราษฎานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

มูนีเร๊าะ ผดุง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7

ปีที่นำเสนอ

10, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎานี

จังหวัดหรือเมือง

สุราษฎานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

มูนีเร๊าะ ผดุง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 6

ปีที่นำเสนอ

10, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

มูนีเร๊าะ ผดุง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การพัฒนาศักยภาพครูสาระเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักการการคิดเชิงคํานวณด้วยชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ Coding รูปแบบ Unplugged ที่บูรณาการท้องถิ่น, ปีที่จัดทำ 8, 2022

การพัฒนาหนังสือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคํานวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 9, 2022

การพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณด้วยชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2, ปีที่จัดทำ 4, 2021

ผลการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงตรรกะคำนวณด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 3, 2018

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 3, 2017

การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 3, 2016

เอกสารประกอบการสอน

การออกแบบและพัฒนาชอฟต์แวร์การศึกษา, ปีที่จัดทำ 2019