เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

14131321 การประกอบอาหารเอเชีย

- ปีการศึกษา 2565/2

14131105 การถนอมและการแปรรูปอาหารฮาลาล    มคอ.3 มคอ.5

14131314 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล