เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.นิราณี บือราเฮง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางสาวนิราณี บือราเฮง

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขา

พืชศาสตร์/พืชกรรม

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มกราคม 2019