เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

การอบรมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก : ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนสพฐ.และโรงเรียน  ตชด.  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ ๑๖-๒๐ มกราคม 2566