เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ซัลมา รัตนเยี่ยม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อ - สกุล

นางสาวซัลมา รัตนเยี่ยม

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

กันยายน 2020

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

ภาษาและภาษาไทยประยุกต์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2018

ประวัติการฝึกอบรม

ภาษาไทยมาจากไหน

2023-09-14 - 2023-09-18

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

2023-08-04 - 2023-08-05

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเขียนรายงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ฐานนานาชาติ

2023-03-19 - 2023-03-21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การจัดทำแผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

2022-12-08 - 2022-12-08

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 34

2022-08-22 - 2022-08-26

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(สมาคม ควอท)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 34

2022-07-22 - 2022-07-26

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(สมาคม ควอท)
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ

2022-07-06 - 2022-07-06

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
อบรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

2022-04-04 - 2022-04-04

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรม เรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

2022-04-04 - 2022-04-04

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรภาษาไทย

2022-03-18 - 2022-03-18

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

2022-03-14 - 2022-03-16

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
หลักสูตรภาษาไทย

2022-03-12 - 2022-03-12

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรภาษาไทย

2022-03-11 - 2022-03-11

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

2022-03-04 - 2022-03-04

งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
หลักสูตรภาษาไทย

2022-02-28 - 2022-02-28

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรภาษาไทย

2022-02-07 - 2022-02-07

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

2021-12-06 - 2021-12-06

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
อบรมการใช้งานระบบคลังข้อสอบ O-NET ครั้งที่ 1

2021-11-27 - 2021-11-27

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา