เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/2

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

2107104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต    มคอ.3 มคอ.5

2107212 คติชนวิทยา    มคอ.3 มคอ.5

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    มคอ.3 มคอ.5

2107432 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2566/1

1107245 การส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย    มคอ.3 มคอ.5

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

2107316 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน    มคอ.3 มคอ.5

2107103 หลักภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล