เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ : 3.1.5 อบรมยกระดับผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครูและ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6) กลุ่มสาระวิชา : ภาษาไทย ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ที่สูงขึ้น กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่สามา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการจัดติว O-NET ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 เมื่อวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 645 คน เป็น นักเรียนจาก 19 โรงเรียน และได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการติวออนไลน์ของ นักเรียน โดยมีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 374 คน สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 91.05

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    5-6    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้    กลุ่มโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 13-17 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ในรายวิชา 2107104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต ในแผนการสอนสัปดาห์ที่ 14 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในกิจกรรมการอบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 กิจกรรมอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครูและนักเรียน) กลุ่มสาระวิชา : ภาษาไทย วันที่ 16 ธันวาคม 2564 (ช่วงบ่าย) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ครูและนักเรียน)  
กลุ่มสาระวิชา  :  ภาษาไทย

สถานที่ รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ดำเนินการ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

ตำแหน่งคณะทำงานและวิทยากรให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ดำเนินการ วันที่ 27-28 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

กิจกรรมบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 เรื่องพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

คุณครูทุกกลุ่มสาระวิชา  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  41  จังหวัดยะลา

สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 21 - 22 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและนักเรียน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  41

สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41

วันที่ดำเนินการ 28-29 มกราคม 2566

รายละเอียด

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นวิทยากรในโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน เรื่อง อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) กลุ่มสาระวิชา : ภาษาไทย เมื่อวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

สถานที่ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 19 – 23 ธันวาคม 2565