เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ซัลมา รัตนเยี่ยม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การนำเสนอผลงาน ในงานประชุมทางวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

2, 2022

จัดโดย

ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565. “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน". วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 แบบ Online และ On site ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดหรือเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซัลมา รัตนเยี่ยม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ระดับชาติ

ปีที่นำเสนอ

4, 2019

จัดโดย

Rajamangala University of Technology Srivijaya

จังหวัดหรือเมือง

songhkla

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซัลมา รัตนเยี่ยม , ผู้ร่วมเขียนบทความ มนตรี มีเนียม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การนำเสนอผลงาน ในงานประชุมทางวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

4, 2019

จัดโดย

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 4 :”ศาสตร์ บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.

จังหวัดหรือเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซัลมา รัตนเยี่ยม , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุทธิยา มาหาเจริญ, ศุภสุตา หมาดอาหิน, ฟิรดาวร์ แมเราะ, จอมขวัญ สุทธินนท์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การนำเสนอผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

3, 2019

จัดโดย

วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จังหวัดหรือเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซัลมา รัตนเยี่ยม , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุทธิยา มาหาเจริญ, ศุภสุตา หมาดอาหิน, ฟิรดาวร์ แมเราะ, จอมขวัญ สุทธินนท์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การนำเสนอผลงาน ในงานประชุมทางวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

5, 2018

จัดโดย

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”. วันที่ 27 – 29พฤษภาคม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

จังหวัดหรือเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซัลมา รัตนเยี่ยม , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุทธิยา มาหาเจริญ, ศุภสุตา หมาดอาหิน, ฟิรดาวร์ แมเราะ, จอมขวัญ สุทธินนท์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การนำเสนอผลงานในงานประชุมทางวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

4, 2018

จัดโดย

การประชุมทางวิชาการระดับ ปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ภาษา ศิลปะ และ วัฒนธรรม”. วันที่ 20 เมษายน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)